PRAVOBRANILAŠTVO GRADA NOVOG SADA

Žarka Zrenjanina 2,
tel. 451-989, faks 488-2942
Lidija Jaramaz - Lisica, vršilac funkcije gradskog pravobranioca

Pravobranilaštvo Grada Novog Sada vrši poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa Grada Novog Sada. U delokrug rada Pravobranilaštva Grada Novog Sada spada preduzimanje svih pravnih radnji, korišćenja svih pravnih sredstava pred sudovima i drugim nadležnim organima, radi ostvarivanja imovinskih prava i interesa Grada Novog Sada, njegovih organa, organizacija i drugih pravnih lica, koji se finansiraju iz budžeta Grada Novog Sada i drugih sredstava Grada.

Radom Pravobranilaštva Grada Novog Sada rukovodi gradski pravobranilac koji ima deset zamenika.

Gradskog pravobranioca i zamenike gradskog pravobranioca imenuje i razrešava Skupština Grada.