ZAKLjUČAK GRADONAČELNIKA O SUFINANSIRANјU RASHODA I IZDATAKA UDRUŽENјA U OBLASTI KULTURE GRADA NOVOG SADA