Čitaj mi

RADNA GRUPA ZA SANACIJU JAVNIH PREDUZEĆA ISTUPILA SA EFIKASNIM REŠENJIMA

Radna grupa za sanaciju javnih i javno-komunalnih preduzeća, formirana je u junu 2014. na inicijativu gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića, sa cilјem da utvrdi stanje u šest javnih i javno-komunalnih preduzeća, kao i u Predškolskoj ustanovi „Radosno detinjstvo“.  Radna grupa je, kao jedan od prvih koraka, uputila preduzećima „Stan“, „Lisje“, „Čistoća“, „Zelenilo“, „Put“, SPC „Vojvodina“ i Predškolskoj ustanovi, zahtev za dostavu dokumetacije i nakon toga snimila stanje u tim preduzećima, što je dovelo do zaklјučka da je neophodno da se sprovedu određene mere kako bi sva ta preduzeća izašla iz stanja u kojem se nalaze, a to je poslovanje sa gubitkom.

- Mere koje su do danas donete su utvrđivanje optimalnog broja zaposlenih u svakom od preduzeća, zatim isplata zarada u skladu sa ostvarenim prihodima i izrada programa za rešavanje viška zaposlenih, a u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošlјavanje  i Sindikatom. Nakon realizacije predviđenih mera, preduzeća će početi da posluju pozitivno i neće više, kroz dodatne subvencije, biti na teretu budžeta Grada. Predviđeno je da za 448 lica, koja predstavlјaju višak zaposlenih, prestane radni odnos, a njima će prema Zakonu o radu biti isplaćene otpremnine u visini jedne prosečne zarade bez poreza i doprinosa za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca. Isplatom tih otpremnina, iznos mesečne uštede za sva preduzeća je preko 30 miliona dinara, a na godišnjem nivou preko 365 miliona dinara. U skladu sa dalјim aktivnostima, javnim preduzećima je sugerisano da vrše isplatu zarada  u skladu sa predviđenim planom usvojenim za 2014. godinu, a sve na osnovu prihoda koji ostvaruju. Pojedina preduzeća su u skladu sa tim, umanjila isplate ličnih dohodaka, dok su neka uvela isplatu minimalnih ličnih dohodaka – rekao je šef Radne grupe za sanaciju javnih i javno-komunalnih preduzeća Radovan Ivetić.

On je dodao, da je pored iznosa koji je predviđen za otpremnine, Ministarstvu finansija upućen i odobren zahtev da obezbedi saglasnost za odobrenje isplata dodatnih subvencija iz budžeta Grada Novog Sada u iznosu od preko 650 miliona dinara, kako bi se obezbedila sredstva za sanaciju i finansijsku konsolidaciju tih preduzeća. Nakon odobrenja Ministarstva finansija i Skupštine grada kao osnivača, sredstva će nakon rebalansa biti podelјena preduzećima koja će regulisati svoje obaveze prema drugim preduzećima kojima je osnivač Republika Srbija, AP Vojvodina i Grad Novi Sad, kao i prema komercijalnim dobavlјačima. Na osnovu toga će gradska javna preduzeća sanirati svoje gubitke iz prethodnih godina i u 2015. početi pozitivno da posluju.

- Radna grupa će nastaviti i dalјe da prati rad tih preduzeća, kao i da u narednoj godini primeni isti modalitet i za ostala javna preduzeća koja su poslovala sa gubitkom. Naredne godine, preduzeća više neće koristiti dodatna sredstva iz budžeta Grada i poslovaće uz redovne tekuće subvencije, a više će se bazirati na ostvarivanje prihoda u okviru sopstvene delatnosti uz redovno dostavlјanje mesečnih izveštaja od strane direktora čime će se prevenirati zaduživanje i sprečiti ponovno idvajanje dodatnih sredstava iz budžeta Grada za sanaciju – zaklјučio je Ivetić.

Novi Sad, 7. novembar 2014. godine