LISTA VREDNOVANјA I RANGIRANјA PO JAVNOM KONKURSU ZA FINANSIRANјE PROJEKATA KOJIMA SE PODSTIČU MLADI DA AKTIVNO UČESTVUJU U DRUŠTVENIM TOKOVIMA KROZ PODRŠKU OMLADINSKIKM AKTIVNOSTIMA U SKLADU SA LOKALNIM AKCIONIM PLANOM POLITIKE ZA MLADE GRADA NOVOG SADA