GRADSKA UPRAVA ZA ZDRAVSTVO

Dokumenti gradske uprave za zdravstvo

U Gradskoj upravi za zdravstvo obavljaju se poslovi koji se odnose na:

  • planiranje razvoja zdravstvene delatnosti, praćenje organizacije, rada i funkcionisawa zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Grad i predlaganje mera za unapređenje kvaliteta njihovog rada;
  • praćenje zdravstvenog stanja stanovništva, staranje o sprovođenju utvrđenih prioriteta u zdravstvenoj zaštiti koje obuhvata mere i programe za unapređenje zdravlja stanovništva;
  • praćenje rezultata kontrole biološke energetske vrednosti i zdravstvene ispravnosti obroka i namirnica i sanitarno-higijenskih uslova u objektima za pripremu i distribuciju obroka u predškolskoj ustanovi i osnovnim školama na teritoriji Grada, u dnevnim boravcima za decu i omladinu ometenu u razvoju i decu i omladinu sa poremećajima u društvenom ponašanju i kuhinji za socijalno ugroženo stanovništvo, i predlaganje mera za očuvanje i unapređenje kolektivne ishrane;
  • praćenje i predlaganje programa zdravstveno-vaspitnog rada na formiranju ponašanja koje vodi unapređenju i očuvanju zdravlja;
  • kordiniranje, podsticanje, organizaciju i usmeravanje sprovođenja zdravstvene zaštite koja se ostvaruje delatnošću organa Grada, građana, preduzeća, socijalnih, obrazovnih i drugih ustanova i drugih organizacija i saradnja sa humanitarnim i stručnim organizacijama, savezima i udruženjima, na poslovima razvoja zdravstvene zaštite;
  • podsticanje aktivnosti na omasovljenju dobrovoljnog davalaštva krvi i sprovođenju programa prikupljanja rezervi krvi;
  • predlaganje i sprovođenje mera i aktivnosti na sprečavanju i otklanjanju posledica po zdravlje stanovništva, prouzrokovanih elementarnim i drugim većim nepogodama i vanrednim prilikama.

U Gradskoj upravi obavljaju se poslovi u vezi sa ostvarivanjem osnivačkih prava prema zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Grad, i to: Domu zdravlja "Novi Sad" Novi Sad, Apoteci Novi Sad, Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad, Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad i Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad.

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi za zdravstvo, sistematizovano je ukupno sedam radnih mesta, a popunjeno šest radnih mesta.

Ulica Žarka Zrenjanina broj 2, Novi Sad, telefon 021/420-299

v. d. načelnka Gradske uprave za zdravstvo je mr Dragana Kojadinović

v. d. zamenika načelnka Gradske uprave za zdravstvo je Verica Zorić, dipl. pravnik