ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО

Документи градске управе за здравство

У Градској управи за здравство обављају се послови који се односе на:

  • планирање развоја здравствене делатности, праћење организације, рада и функционисаwа здравствених установа чији је оснивач Град и предлагање мера за унапређење квалитета њиховог рада;
  • праћење здравственог стања становништва, старање о спровођењу утврђених приоритета у здравственој заштити које обухвата мере и програме за унапређење здравља становништва;
  • праћење резултата контроле биолошке енергетске вредности и здравствене исправности оброка и намирница и санитарно-хигијенских услова у објектима за припрему и дистрибуцију оброка у предшколској установи и основним школама на територији Града, у дневним боравцима за децу и омладину ометену у развоју и децу и омладину са поремећајима у друштвеном понашању и кухињи за социјално угрожено становништво, и предлагање мера за очување и унапређење колективне исхране;
  • праћење и предлагање програма здравствено-васпитног рада на формирању понашања које води унапређењу и очувању здравља;
  • кординирање, подстицање, организацију и усмеравање спровођења здравствене заштите која се остварује делатношћу органа Града, грађана, предузећа, социјалних, образовних и других установа и других организација и сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима, на пословима развоја здравствене заштите;
  • подстицање активности на омасовљењу добровољног давалаштва крви и спровођењу програма прикупљања резерви крви;
  • предлагање и спровођење мера и активности на спречавању и отклањању последица по здравље становништва, проузрокованих елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама.

У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем оснивачких права према здравственим установама чији је оснивач Град, и то: Дому здравља "Нови Сад" Нови Сад, Апотеци Нови Сад, Заводу за здравствену заштиту радника Нови Сад, Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад и Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад.

Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за здравство, систематизовано је укупно седам радних места, а попуњено шест радних места.

Улица Жарка Зрењанина број 2, Нови Сад, телефон 021/420-299.

в. д. начелнка Градске управе за здравство је мр Драгана Којадиновић

в. д. заменика начелнка Градске управе за здравство је Верица Зорић, дипл. правник