Čitaj mi

FINANSIJSKA PODRŠKA PORODICIMA SA DECOM PREDŠKOLSKOG UZRASTA ZA UPIS U PRIVATNI VRTIĆ

U skladu sa Odlukom o finansijskoj podršci porodici sa decom predškolskog uzrasta upisanom u predškolsku ustanovu čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice, za period septembar-decembar 2017. godine („Službeni list Grada Novog Sada“, broj 34/17), finansijska podrška pruža se roditelјu, staratelјu, hranitelјu, odnosno usvojitelјu (u dalјem tekstu: roditelј) deteta o kome se roditelј neposredno brine, pod uslovom: da je državlјanin Republike Srbije, da ima prijavlјeno prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, odnosno boravište ako je raselјeno lice sa Kosova i Metohije, i da u momentu podnošenja zahteva ne može da upiše dete u Predškolsku ustanovu „Radosno detinjstvo“.

Finansijsku podršku roditelј može da ostvari od prvog dana narednog meseca od dana podnošenja zahteva, počev od 1. septembra 2017. godine.  Mesečni iznos finansijske podrške utvrđuje se po detetu prema vrsti boravka, i to: 10.000,00 dinara za celodnevni boravak uzrasta od šest meseci do tri godine,  8.000,00 dinara za celodnevni boravak uzrasta od tri do sedam godina, 3.200,00 dinara za poludnevni boravak sa užinom i 2.800,00 dinara za poludnevni boravak bez užine.

Zahtevi za finansijsku podršku podnose se  Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, putem Pisarnice Gradske uprave za opšte poslove, od 1. avgusta do 30. novembra 2017. godine. Uz zahtev roditelј prilaže fotokopiju lične karte, odnosno raselјeničke legitimacije, a uz njegovu saglasnost, službenim putem se pribavlјa, uverenje o državlјanstvu i prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih za decu, potvrda Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“ da dete u momentu podnošenja zahteva ne može da se upiše u tu ustanovu, potvrda privatne predškolske ustanove o upisu deteta u tu ustanovu i rešenje o verifikaciji privatne predškolske ustanove.

Obrasci zahteva mogu se preuzeti u Pisarnici Gradske uprave za opšte poslove, Trg slobode br. 1. ili na sajtu Grada www.novisad.rs

Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu

Novi Sad, 20. jul 2017. godine