Читај ми

ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ПОРОДИЦИМА СА ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА ЗА УПИС У ПРИВАТНИ ВРТИЋ

У складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом предшколског узраста уписаном у предшколску установу чији је оснивач друго правно и физичко лице, за период септембар-децембар 2017. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 34/17), финансијска подршка пружа се родитељу, старатељу, хранитељу, односно усвојитељу (у даљем тексту: родитељ) детета о коме се родитељ непосредно брине, под условом: да је држављанин Републике Србије, да има пријављено пребивалиште на територији Града Новог Сада, односно боравиште ако је расељено лице са Косова и Метохије, и да у моменту подношења захтева не може да упише дете у Предшколску установу „Радосно детињство“.

Финансијску подршку родитељ може да оствари од првог дана наредног месеца од дана подношења захтева, почев од 1. септембра 2017. године.  Месечни износ финансијске подршке утврђује се по детету према врсти боравка, и то: 10.000,00 динара за целодневни боравак узраста од шест месеци до три године,  8.000,00 динара за целодневни боравак узраста од три до седам година, 3.200,00 динара за полудневни боравак са ужином и 2.800,00 динара за полудневни боравак без ужине.

Захтеви за финансијску подршку подносе се  Градској управи за социјалну и дечију заштиту, путем Писарнице Градске управе за опште послове, од 1. августа до 30. новембра 2017. године. Уз захтев родитељ прилаже фотокопију личне карте, односно расељеничке легитимације, а уз његову сагласност, службеним путем се прибавља, уверење о држављанству и пребивалишту, извод из матичне књиге рођених за децу, потврда Предшколске установе „Радосно детињство“ да дете у моменту подношења захтева не може да се упише у ту установу, потврда приватне предшколске установе о упису детета у ту установу и решење о верификацији приватне предшколске установе.

Обрасци захтева могу се преузети у Писарници Градске управе за опште послове, Трг слободе бр. 1. или на сајту Града www.novisad.rs

Градска управa за социјалну и дечију заштиту

Нови Сад, 20. јул 2017. године