Читај ми

ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА ЗА РЕГИОНАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Jавна расправа за Регионални план управљања отпадом са стратешком проценом утицаја на животну средину одржана је у петак 17. јануара 2020. године у Плавој сали Скупштине Града Новог Сада.

Регионални план управљања отпадом за општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Србобран, Жабаљ, Темерин, Врбас и Град Нови Сад је документ који је регион у обавези да изради према Стратегији управљања отпадом у Србији, али и по Закону о управљању отпадом. Документ се израђује на 10 година, а ревизија се ради на 5 година уколико је дошло до промена које утичу на систем управљања отпадом у региону. Овај регион је већ имао један план управљања отпадом, али је због протока времена морао бити израђен нови.

Регионални план управљања отпадом предвиђа најприхватљивије начине сакупљања отпада у региону (по општинама), начине сепарације, прераде отпада, потом мере за смањење настанка отпада, едукацију становништва. У плану је предвиђено да се изграде рециклажни центри, трансфер-станице, постројења за компостирање зеленог отпада као и регионалне депоније. Имајући у виду тенденцију смањења одлагања отпада у читавом свету и да директиве Европске уније предвиђају да се одлагање отпада смањи за 60 %, План управљања отпадом за регион урађен је у скаду са таквим захтевима.

План такође предвиђа затварање сметлишта у свим општинама које припадају региону након пуштања у рад регионалног центра за управљање отпадом са регионалном депонијом. Затварање локалних сметлишта је обавеза локалних самоуправа према Закону о управљању отпадом, а подразумева израду пројектно-техничке документације где ће стручна лица дефинисати начине санације, затварања и рекултивације локалних сметлишта. Постојећа сметлишта ће бити затворена у складу са свим еколошким стандардима за очување животне средине и безбедност и здравље становништва. Локација регионалне депоније овим планом није дефинисана. У плану је дефинисано пет потенцијалних локација које су изабране на основу детаљне компаративне методе за одабир локација и ових пет локација ће детаљно бити анализиране кроз наредне фазе: израде претходне студије оправданости, студије оправданости са анализом трошкова и користи, односно кроз сву документацију коју захтевају законодавство Републике Србије и позитивни прописи ЕУ.

У складу са принципима транспарентности и учешћа јавности у процесу доношења одлука, јавној расправи која је трајала пуна три сата, присуствовало је око 40 представника локалних самоуправа чланица региона, заинтересованих грађана, академске заједнице, медија и других заинтересованих субјеката. Сви заинтересовани били су у прилици да поставе питања везана за садржину плана као и да добију одговор.

Нови Сад, 20. јануар 2020. године