REŠENјE O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANјE I SUFINANSIRANјE PROJEKATA U KULTURI IZ OBLASTI SAVREMENOG STVARALAŠTVA U 2017. GODINI