OBAVEŠTENJE O ODLAGANJU JAVNE SEDNICE KOMISIJE ZA PLANOVE

OBAVEŠTENJE

ODLAŽE SE ODRŽAVANJE JAVNE SEDNICE КOMISIJE ZA PLANOVE, КOJA JE BILA ZAКAZANA ZA 8. AVGUST 2022. GODINE U 9.00 ČASOVA, U ZGRADI SКUPŠTINE GRADA NOVOG SADA, ULICA ŽARКA ZRENJANINA BR. 2, U PLAVOJ SALI NA I SPRATU, SA POČETКOM U 9.00 ČASOVA, NA КOJOJ JE BILO PREDVIĐENO RAZMATRANJE PRIMEDBI, PREDLOGA  I SUGESTIJA NA:

1. Nacrt plana detaljne regulacije dela Salajke južno od Partizanske ulice u Novom Sadu,
2. Nacrt plana detaljne regulacije stanovanja „Avijatičarsko naselje“ u Novom Sadu i
3. Nacrt plana generalne regulacije prostora za poslovanje u severozapadnom delu grada Novog Sada sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana generalne regulacije prostora za poslovanje u severozapadnom delu grada Novog Sada na životnu sredinu

VREME I MESTO ODRŽAVANJA JAVNE SEDNICE NAКNADNO ĆE BITI OBJAVLJENI.