NEOBAVEZUJUĆI JAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANјE PISAMA O ZAINTERESOVANOSTI ZA PROJEKTOVANјE, FINANSIRANјE, IZGRADNјU, UPRAVLjANјE I ODRŽAVANјE GARAŽA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA