JAVNA NABAVKA USLUGA – USLUGE OSIGURANјA, ŠIFRA: OP-25/2020