ЈАВНA НАБАВКA РАДОВА – РАДОВИ НА ТЕКУЋИМ ПОПРАВКАМА И ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА КОЈИМА УПРАВЉА ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ (ШИФРА: ЈНМВ-13/2018.)