ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Адреса: Нови Сад, Улица Жарка Зрењанина број 2,
Телефон: 021/6624-000.

в.д. начелника: др Боривоје Дунђерски

У Градској управи за опште послове обављају се послови који се односе на: организацију градских управа, посебних организација и служби и унапређење њиховог рада, праћење изворних послова локалне самоуправе и поверених послова, плате и друга примања запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, примену Закона о општем управном поступку у пословима локалне самоуправе, вршење управног надзора, послове Града у области одбране, канцеларијско пословање, стручне, финансијске и организационе послове за потребе органа месних заједница, месне канцеларије, пријемне канцеларије и архиве органа Града, лична стања грађана и ажурирање јединственог бирачког списка за Град Нови Сад.
У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република односно Покрајина повере Граду.
У Градској управи обављају се стручни послови у вези са радним односима запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, вођењем евиденција у области рада и пружањем правне помоћи запосленима у остваривању њихових права из радног односа, као и послови који се односе на безбедност и здравље на раду.
У Градској управи се обављају и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.
У Градској управи обављају се и други управни послови за које није одређен делокруг других градских управа.
За обављање одређених послова локалне самоуправе из делокруга градских управа, као и друге послове управа, ради стварања услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана у оквиру Градске управе за опште послове образовано је 16 месних канцеларија са седиштем у Бегечу, Будисави, Буковцу, Каћу ,Ветернику,  Кисачу, Ковиљу, Лединцима, Старим Лединцима, Пејићевим салашима-Немановцима, Петроварадину, Руменки, Сремској Каменици, Степановићеву, Футогу и Ченеју. Послови месних канцеларија и друга питања од значаја за њихов рад уређују се актом Градоначелника Града Новог Сада.    
У Градској управи, полазећи од врсте и обима послова, образују се уже унутрашње јединице: четири сектора, осам одсека, једно одељење и две групе:
 Сектор за лична стања грађана, у оквиру кога се образују: Одељење матичара и Одсек за управни поступак,
 Сектор за послове месних канцеларија и месних заједница, у оквиру кога се образују: Одсек за месне канцеларије и Одсек за месне заједнице,
 Сектор за финансијске послове, у оквиру кога се образује Одсек за финансијске послове,
 Сектор за послове управљања људским ресурсима, у оквиру кога се образују: Одсек за стручно усавршавање и безбедност и заштиту здравља на раду и Одсек за родну равноправност и националне мањине,
 Одсек за организацију и унапређење управе и опште – управне послове, у оквиру кога се образује Група за послове вођења и ажурирања бирачког списка и
 Одсек Писарнице, пријемних канцеларија и архиве, у оквиру кога се образује Група за оверу потписа, рукописа и преписа.