Ј А В Н И О Г Л А С О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА

На основу члана 2.став 5. Одлуке о одређивању органа надлежног за одлучивање о отуђењу , односно давању у закуп грађевинског земљишта у својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 56/12) и Решења Градоначелника Града Новог Сада број 352-354/2013-II од 23.04.2013. године , Градоначелник Града Новог Сада објављује 

Ј А В Н И  О Г Л А С
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  У СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА  ПАРЦЕЛЕ БРОЈ  4551/1  К.О.НОВИ САД I РАДИ СПАЈАЊА СА
ПАРЦЕЛАМА БРОЈ  4549/1 К.О. НОВИ САД I, 4550/1 К.О.НОВИ САД I, 4549/2 К.О.НОВИ САД I И 4550/2 К.О.НОВИ САД I  КОЈЕ СУ У ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ  РАДИ ФОРМИРАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ НАМЕЊЕНЕ ЗА  ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА УГЛУ УЛИЦА ВОЈВОДЕ ШУПЉИКЦА БРОЈ 45 И БУЛЕВАР КРАЉА ПЕТРА I  БРОЈ 1 У НОВОМ САДУ,
ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

ЛОКАЛИТЕТ: Нови Сад, Угао Улице војводе Шупљикца број 45 и Булевара краља Петра I број 1, у Новом Саду

ПАРЦЕЛА У СВОЈИНИ ГРАДА КОЈА СЕ ОТУЂУЈЕ: број 4551/1 к.о.Нови Сад I, у површини од 326м²

ПАРЦЕЛE У ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ: парцела број 4549/1 у површини од 89м², 4550/1 у површини од 89м², 4549/2 у површини од 124м² и 4550/2 у површини од 15м²  све у к.о.Нови Сад I 

ПОВРШИНА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ:643 м²
НАМЕНА ОБЈЕКТА : стамбена (вишепородично становање)
КАРАКТЕР ОБЈЕКТА : стални
СПРАТНОСТ: Су+П+4+Пк
УРЕЂЕНОСТ: Грађевинска парцела се налази у блоку који је комунално опремљен. Сви недостајећи објекти инфраструктуре биће изграђени у складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта и уговором о накнади за уређивање грађевинског земљишта.

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПАРЦЕЛЕ: Према Плану генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“ број 39/11)  парцела је намењена за изградњу  вишепородичног стамбеног објекта.

Парцела се отуђује у виђеном стању и лице коме се земљиште отуђи сноси евентуалне трошкове на измештању, обезбеђењу и заштити инсталација и објеката инфраструктуре (евидентираних и неевидентираних на Копији плана водова) и извршиће припремање парцеле која се отуђује (уклањање бесправно изграђених објеката, уклањање дрвећа и другог растиња, смећа и шута, насипање и равнање терена...).

Трошкове промене намене пољопривредног земљишта у грађевинско на парцели бр. 4551/1 к.о Нови Сад I која се у изводу из листа непокретности води као њива 1.класе., сноси лице коме се земљиште отуђује .

Лице коме зе земљиште отуђује плаћа порез на пренос апсолутних права.

Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта износи :  24.097.015,92 динара

Гарантни износ утврђен је у висини од 20% од почетне цене, износи                     4.819.403,18 динара  и уплаћује се на депозитни рачун ЈП „Завод за изградњу града“ у Новом Саду број  840-708804-53 

Право учешћа имају сва правна и физичка лица.
Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене цене у поступку јавног надметања.
Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава и ако подносилац пријаве – учесник јавног надметања прихвати почетну цену по којој се грађевинско земљиште отуђује. Уколико не прихвати почетну цену, губи право на враћање гарантног износа.
Лице коме се земљиште отуђује дужно је да у року од 30 дана од дана коначности решења о отуђењу закључи са ЈП „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду уговоро о отуђењу грађевинског земљишта.
Учесник јавног надметања коме је отуђено грађевинско земљиште дужно је да  плати  утврђену цену у року од петнаест дана од дана закључења уговора о отуђењу грађевинског  земљишта.

Уколико лице коме се земљиште отуђује не приступи закључењу уговора у року од 30 дана од дана коначности решења о отуђењу или уколико уговор о отуђењу буде раскинут због неиспуњења уговорне обавезе ЈП „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду ће покренути поступак за стављање решења о отуђењу ван снаге.

Уколико изабрани најповољнији понуђач одустане од учињене понуде након окончања јавног надметања, односно не закључи уговор о отуђењу или не плати утврђену цену у року утврђеном овим огласом губи право на повраћај гарантног износа.
Учесницима јавног надметања који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај гарантног износа у року од 5 дана.

Пријаве за јавно надметање ће се примати дана 28.05.2013. године, у просторијама ЈП „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, Стевана Брановачког  број 3, Нови Сад од 09,00-14,00 часова, Служба правних послова, III спрат.

Пријаве за јавно надметање садрже :

1. за физичка лица: име и презиме, јединствен матични број грађана, број личне карте, адресу становања и број телефона,

2. за предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, порески идентификациони број, матични број,  седиште, број телефона, потпис овлашћеног лица

Уз пријаву се доставља и:

-  доказ о уплаћеном гарантном износу
-  специјална и судски оверена пуномоћ,
-  фотокопија личне карте за физичка лица и
-  решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

Јавном надметању дужан је да присуствује подносилац пријаве или лице које поседује специјалну и судски оверену пуномоћ.

Јавно надметање одржаће се у присуству Комисије и заинтересованих лица  дана 29.05.2013. 2013. године,  у сали ЈП „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду,  Стевана Брановачког број 3 са почетком у   11,30 часова.

Текст јавног огласа се налази на website-у Града Новог Сада  и  www.zigns.rs  ЈП „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду

Ближа обавештења у вези са  отуђењем грађевинског земљишта могу се добити сваког радног дана од 09,00 -14,00 часова у просторијама ЈП „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, Стевана Брановачког број 3, Служба правних послова , III спрат .