Podrška za planiranje i programsko budžetiranje na lokalu

Grad Novi Sad se nalazi među lokalnim samoupravama kojima je dodelјena tehnička pomoć u okviru druge komoponente Exchange5 programa: Podrška za planiranje i programsko budžetiranje na lokalu. Program podrazumeva podršku u svim fazama budžetskog ciklusa tokom tri godine, i to na osnovu metodologija Ministarstva finansija pri čemu Stalna konferencija gradova i opština ima zaduženja koordinacije i konkretne pomoći lokalnim samoupravama.

 

Tehnička pomoć se odnosi na pregled i analizu Odluke o budžetu, radionice i regionalne obuke, pripremu paketa dokumenata i modela neophodnih za pravilnu primenu programskog budžetiranja u okviru izrade Odluke o budžetu, kao i pripremu izveštaja o učincima budžetskog programa. Kapitalno budžetiranje se adresira kao sastavni deo planskih procesa na lokalu, a podrška za programsko budžetiranje obuhvata i horizontalne teme rodno odgovornog budžetiranja, kao i promociju izrade građanskih vodiča kroz budžet. Pored ovoga, obezbeđena je i neposredna tehnička podrška u procesu planiranja i budžetiranja radi testiranja unapređenih paketa dokumenata i pripreme preporuka zasnovanih na konkretnom uzorku.