GRADSKA UPRAVA ZA ZDRAVSTVO

U Gradskoj upravi za zdravstvo obavlјaju se poslovi koji se odnose na:

 praćenje organizacije, rada i funkcionisanja zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Grad i stvaranje uslova za bolјu dostupnost i pristupačnost primarne zdravstvene zaštite na svojoj teritoriji;
 praćenje zdravstvenog stanja stanovništva, staranje o sprovođenju utvrđenih prioriteta u zdravstvenoj zaštiti koje obuhvata mere i programe za unapređenje zdravlјa stanovništva;
 praćenje rezultata kontrole biološke energetske vrednosti i zdravstvene ispravnosti obroka i namirnica i sanitarno-higijenskih uslova u objektima za pripremu i distribuciju obroka u predškolskoj ustanovi i osnovnim školama na teritoriji Grada, u dnevnim boravcima za decu i omladinu ometenu u razvoju i decu i omladinu sa poremećajima u društvenom ponašanju i kuhinji za socijalno ugroženo stanovništvo, i predlaganje mera za očuvanje i unapređenje kolektivne ishrane;
 planiranje i ostvarivanje programa za očuvanje i zaštitu zdravlјa od zagađene životne sredine, što je prouzrokovano štetnim i opasnim materijama u vazduhu, vodi i zemlјištu, odlaganjem otpadnih materija, opasnih hemikalija, izvorima jonizujućih i nejonizujućih zračenja, bukom i vibracijama na teritoriji Grada;
 koordiniranje, podsticanje, organizaciju i usmeravanje sprovođenja zdravstvene zaštite koja se ostvaruje delatnošću organa Grada, građana, preduzeća, socijalnih, obrazovnih i drugih ustanova i organizacija, i saradnju sa humanitarnim i stručnim organizacijama, savezima i udruženjima, na poslovima razvoja zdravstvene zaštite;
 međusektorsku saradnju, koordinaciju, podsticanje, organizaciju i usmeravanje sprovođenja aktivnosti u oblastima javnog zdravlјa, usmerenih na vodeće javno-zdravstvene probleme i razvoj sredine koja podržava zdravlјe, prevenciju i kontrolu hroničnih nezaraznih bolesti, prevenciju zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, pronatalitetnu populacionu politiku, kao i druge aktivnosti na promociji zdravlјa i prevenciji bolesti;
 obavlјa poslove koji se odnose na realizaciju obaveza koje proizilaze iz članstva Grada Novog Sada u Evropskoj mreži Zdravih gradova Svetske zdravstvene organizacije;
 podsticanje aktivnosti na omasovlјenju dobrovolјnog davalaštva krvi i sprovođenju programa prikuplјanja rezervi krvi:
 predlaganje i sprovođenje mera i aktivnosti na sprečavanju i otklanjanju posledica po zdravlјe stanovništva, prouzrokovani elementarnim i drugim većim nepogodama i vanrednim prilikama.
U Gradskoj upravi za zdravstvo se obavlјaju poslovi u vezi sa ostvarivanjem osnivačkih prava prema zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Grad Novi Sad, u skladu sa zakonom.
Grad Novi Sad je osnivač Apotekarske ustanove Novi Sad, a do 26. decembra 2019. godine, kada su stupile na snagu odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama od strane AP Vojvodine, Grad Novi Sad bio je osnivač:
- Doma zdravlјa "Novi Sad" Novi Sad,
- Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad,
- Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad,
- Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad.
Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi za zdravstvo, sistematizovano je ukupno šest radnih mesta, a popunjeno pet radnih mesta.
Ulica Žarka Zrenjanina broj 2, Novi Sad, telefon 021/420-299.
v. d. načelnka Gradske uprave za zdravstvo je mr Dragana Kojadinović
v. d. zamenika načelnka Gradske uprave za zdravstvo je Verica Zorić, dipl. pravnik