GRADSKA UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ I PUTEVE

Žarka Zrenjanina 2
Tel.021/529-721

 

v.d. nаčеlnikа: Suzana Savić
v.d. zаmеnikа nаčеlnikа: Rаdivој Pаvlоv

U Gradskoj upravi za saobraćaj i puteve obavljaju poslovi koji se odnose na:

  • izgradnju, rehabilitaciju i rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje, razvoj i upravljanje lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama u Gradu i naseljenim mestima i drugim objektima saobraćajne infrastrukture od značaja za Grad;
  • pripremu programa razvoja delatnosti iz svog delokruga;
  • javni gradski i prigradski prevoz putnika u linijskom saobraćaju;
  • uređenje i obezbeđivanje posebnih uslova i organizaciju auto-taksi prevoza putnika;
  • uređenje i obezbeđivanje organizacije prevoza u linijskoj plovidbi, a koja se vrši na teritoriji Grada i određivanje delova obale i vodenog prostora na kojima se mogu graditi hidrograđevinski objekti i postavljati plovni objekti;
  • režim i tehničko regulisanje saobraćaja;
  • raskopavanje javnih površina;
  • organizaciju i način korišćenja javnih parkirališta, nadzor nad radom javnih komunalnih preduzeća koja obavljaju poslove u oblasti gradskog i prigradskog prevoza putnika, izgradnju i održavanje puteva i saobraćajnica u ulicama; i
  • sprovođenje postupka javnih nabavki u skladu sa planom javnih nabavki.

U Gradskoj upravi obavljaju se poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim komunalnim preduzećima čiji je osnivač Grad, u oblasti saobraćaja i puteva.

U Gradskoj upravi obavljaju se i poslovi finansijske službe u skladu sa propisima o budžetskom sistemu.

U Gradskoj upravi obavljaju se i drugi poslovi iz izvornog delokruga Gradske uprave, kao i određeni poslovi koje Republika, odnosno Pokrajina povere Gradu.

Link Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada  www.sbsns.rs.