GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Sedište Gradske uprave je u Novom Sadu,
Ulica Dimitrija Tucovića br. 3,
telefon: 021/4872-444 centrala,
e-mail: nacelnik@inspekcija.novisad.rs 

dispečeri, telefon: 021/4872-402, 021/4872-403, 021/4872-404,
e-mail: dispecer@inspekcija.novisad.rs 

dežurni komunalni policajac-dispečer:
telefaks: 
021/4872-544

v.d. načelnika Miroslav Laketić
v.d. zamenika načelnika Siniša Vujinović

e-mail: nacelnik@inspekcija.novisad.rs

v.d. zаmеnikа nаčеlnikа: 
e-mail: zamenik.nacelnika@inspekcija.novisad.rs 

 

Odlukom o gradskim upravama Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020, 58/2021, 65/2022 i 35/2023) obrazovana je Gradska uprava za inspekcijske poslove.
        U Gradskoj upravi za inspekcijske poslove obavljaju se poslovi inspekcijskog i drugog nadzora u komunalnoj oblasti, u oblasti izgradnje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje Grad, u oblasti saobraćaja i puteva, u oblasti zaštite životne sredine, poslovi nadzora koje Republika poveri Gradu, kao i poslovi prinudnog izvršenja. U Gradskoj upravi  za inspekcijske poslove obavljaju se poslovi Komunalne milicije, u skladu sa zakonom.
         Položaj i nadležnost Gradske uprave za inspekcijske poslove utvrđeni su Odlukom o gradskim upravama Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020, 58/2021, 65/2022 i 35/2023), a poslovi, ovlašćenja i organizaciona pitanja Komunalne milicije uređeni su Zakonom o komunalnoj miliciji ("Službeni glasnik RS", broj 49/2019) i Odlukom o komunalnoj miliciji ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 55/2019 i 65/2022).
Gradska uprava za inspekcijske poslove vrši inspekcijski nadzor po službenoj dužnosti i po prijavama graćana, a postupak se vodi po službenoj dužnosti.
Prijave graćana se podnose putem dispečera i centrale, poštom i podneskom predatim pisarnici u Gradskoj kući, Trg slobode br.1, Novi Sad, šalter 12.

        Polazeći od vrste i obima poslova utvrđenih Odlukom o Gradskim upravama Grada Novog Sada, u Gradskoj upravi za inspekcijske poslove obrazovani su:
I.  Sektor komunalne inspekcije,
II  Sektor građevinske inspekcije,
III Sektor inspekcije za saobraćaj i puteve,
IV Sektor inspekcije za zaštitu životne sredine,
V Sektor pravnih i opštih poslova i prinudnih izvršenja, i
VI  Sektor komunalne milicije.

U okviru Gradske uprave za inspekcijske poslove obavljaju se poslovi u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i to:

I Sektor komunalne inspekcije:

1. Odsek za kontrolu komunalnih sistema, u okviru koga se vrši:inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje snabdevanje vodom, odvođenje otpadnih voda, snabdevanje toplotnom energijom, raskopavanje površina javne namene, održavanje javne rasvete,  održavanje javnih česmi, bunara i fontana; nadzor nad dimničarskim uslugama, kućni red u stambenim i stambeno – poslovnim zgradama, kontrola rada organa stambene zajednice kao i kontrola rada upravnika.

2. Odsek za kontrolu komunalnih objekata i uređaja na površinama javne namene, u okviru koga se vrši: inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa koji se odnose na stanje komunalnog reda u pogledu zaštite komunalnih objekata i površina javne namene, zauzeće  površina javne namene  gradilišnim ogradama, skelama, plakatiranje, uklanjanje grafita, isticanje poslovnog imena ugostiteljskih objekta, postavljanje objekata i uređaja na površinama javne namene u skladu sa propisima Grada, klima uređaja, zaštitnih i tehničkih uređaja na spoljnom delu zgrade, urbanog mobilijara; bespravno zauzeće površina javne namene predmetima, stvarima i havarisanim, odbačenim i neregistrovanim vozilima, podizanje i održavanje spomenika, oglašavanje reklamnim panoima na otvorenim površinama; obavlja inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa kojima se reguliše kontrola parkiranja i ostavljanja motornih vozila na javnim parkiralištima, održavanje i korišćenje javnih parkirališta i saobraćajne signalizacije na javnim parkiralištima.

3. Odsek za kontrolu komunalne higijene i zoohigijene, u okviru koga se vrše: poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa koji se odnose na stanje komunalnog reda u pogledu održavanja čistoće na teritoriji Grada, a naročito: sakupljanje, transport i odlaganje otpada i održavanje čistoće na površinama javne namene, manuelno i mehaničko čišćenje, sakupljanje i uklanjanje otpada (lišće i drugo), pranje asfaltiranih, betonskih, popločanih i drugih  površina javne namene, postavljanje i pražnjenje posuda za otpatke, uklanjanje divljih deponija, uklanjanje snega i leda, uređivanje i održavanje pijaca, uređivanje i održavanje deponije otpada i drugi poslovi u vezi sa komunalnom delatnošću održavanja čistoće, obavlja inspekcijski nadzor nad primenom propisa o uslovima i načinu držanja i zaštite domaćih životinja i  primenom propisa o obavljanju delatnosti zoohigijene i poslova u okviru karantina na teritoriji  Grada, sprovođenju mera kontrole i smanjenja populacije štetnih organizama, glodara i insekata vršenjem dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na površinama javne namene, uklanjanje leševa životinja..

4. Odsek za kontrolu i zaštitu javnih zelenih površina, u okviru koga se vrše:
poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa koji se odnose na održavanje javnih zelenih površina, a naročito: održavanje svih elemenata zelenila (drveća, šiblja, žive ograde, travnjaka, cvetnih partera, žardinijera i sl.), uklanjanje snega i leda,  dovođenje javnih zelenih površina u prvobitno stanje, kao i njihova obnova,  preduzima mere i aktivnosti vezane za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozije, uređivanje i zaštita plaža i bazena i drugi poslovi u vezi sa komunalnom delatnošću održavanja javnih zelenih površina

5. Odsek za kontrolu trgovine i turizma, u okviru kog se vrši: inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa koji se odnose na trgovinu, osim daljinske trgovine, kao i kontrolu isticanja i pridržavanja radnog vremena i isticanja poslovnog imena u trgovinskim i zanatskim objektima, nad propisima koji se odnose na obavljanje inspekcijskog nadzora i drugih propisa koji se odnose na obavljanje ugostiteljske delatnosti od strane privrednih subjekata, kao i fizičkog lica u sobama, stanovima i kućama, za koje nije izdato rešenje o razvrstavanju u kategoriju, obavljanje ugostiteljske delatnosti od strane privrednih subjekata, kao i fizičkog lica u objektima domaće radinosti, seoskom turističkom domaćinstvu i hostelu ako gosti nisu evidentirani, odnosno prijavljeni u skladu sa zakonom, obavljanje ugostiteljske delatnosti od strane fizičkog lica u objektima domaće radinosti  i seoskom turističkom domaćinstvu, a nije zaključen ugovor u skladu sa zakonom, ispunjenost propisanih uslova i načina obavljanja ugostiteljske delatnosti u objektima domaće radinosti, seoskom turističkom domaćinstvu i hostelu, ispunjenost minimalno tehničkih uslova i standarda u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, ispunjenost minimalno tehničkih uslova i načina obavljanja ugostiteljske delatnosti u ugostiteljskom objektu vrste hostel; ispunjenost propisanih uslova u pogledu uređenja i opremanja ugostiteljskog objekta, koji se odnose na odvođenje dima, pare i mirisa, kao i drugih neprijatnih emisija,  ispunjenost propisanih uslova u pogledu uređenja i opremanja ugostiteljskog objekta u kojima se emituje muzika ili izvodi zabavni program, a kojima se obezbeđuje zaštita od buke, ispunjenost propisanih uslova u ugostiteljskom objektu, kao i način obavljanja ugostiteljske delatnosti u ugostiteljskom objektu, koji se nalazi u stambenoj zgradi, naplata i uplata boravišne takse, provera ispunjenosti  uslova i rokova usaglašenosti ugostiteljskih objekata sa zakonom, isticanje i pridržavanje propisanog radnog vremena u ugostiteljskom objektu.

              U svim odsecima, inspektori donose akte koji se odnose na:
vođenje upravnog i izvršnog postupka, donošenje upravnih akata i obavljanje upravnih radnji u postupku inspekcijskog nadzora u komunalnoj oblasti,
podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i prijava zbog privrednog prestupa, prikupljanje podataka i informacija od interesa za ostvarivanje funkcija Gradske uprave, pripremanje izveštaja i informacija vezanih za inspekcijski nadzor, kao i drugi poslovi u vezi sa kontrolom komunalnih objekata i uređaja na javnim površinama.

II Sektor građevinske inspekcije

1. Odsek građevinske inspekcije , u okviru koga se obavljaju se poslovi koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad primenom zakona, standarda, normativa i drugih propisa koji se odnose na projektovanje i izgradnju objekata, tehnička svojstva i kvalitet građevinskih materijala koji se koriste u gradnji, preduzimanje propisanih mera za objekte koji se grade bez odgovarajuće dokumentacije, nalaganje mera koje treba preduzeti na objektima koji zbog neodržavanja ugrožavaju bezbednost, život i zdravlje ljudi i zaštitu životne okoline, nadzor nad primenom odredaba propisa o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, postavljanju i uklanjanju balon – hala sportske namene, vođenje upravnog i izvršnog postupka, obavljanje upravnih radnji i donošenje upravnih akata u postupku inspekcijskog nadzora, pregled objekata radi utvrđivanja načina izvršenja u postupku prinudnog izvršenja, utvrđivanje visine troškova nastalih prinudnim izvršenjem,podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, prijava zbog privrednog prestupa i krivičnih prijava, prikupljanje podataka i informacija od interesa za ostvarivanje funkcija Gradske uprave, pripremanje izveštaja i informacija o izvršenom inspekcijskom nadzoru.

III Sektor inspekcije za saobraćaj i puteve

1. Odsek za kontrolu drumskog saobraćaja i kontrolu obale i vodenog prostora,u okviru koga se vrši : inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa kojima se reguliše prevoz putnika u drumskom saobraćaju – javni prevoz putnika (taksi prevoz putnika, linijski, vanlinijski prevoz i prevoz putnika za sopstvene potrebe) i drugi poslovi inspekcijskog nadzora u drumskom saobraćaju, nadzor nad primenom zakona i drugih propisa kojima se reguliše prevoz stvari u drumskom saobraćaju, linijski, vanlinijski i prevoz stvari za sopstvene potrebe, obavlja poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje način korišćenja obale i vodenog prostora na unutrašnjim vodama (pristaništa, zimovnici, sidrišta i postavljanje objekata na vodi za obavljanje određenih delatnosti)  i druge poslove nadzora u drumskom saobraćaju i kontroli obale i vodenog prostora
2. Odsek za kontrolu puteva, u okviru koga se vrši kontrola: nad primenom zakona i drugih propisa kojima se reguliše izgradnja, rekonstrukcija i održavanje puteva, kontrola usklađenosti  izgradnje sa investiciono-tehničkom dokumentacijom, organizovanje postavljanja i kontrolu horizontalne, vertikalne i svetlosne signalizacije, raskopavanje i dovođenje u tehnički ispravno stanje saobraćajnih površina, postavljanje reklamnih tabli i druge opreme i objekata u putnom pojasu
-vođenja upravnog i izvršnog postupka, obavljanje upravnih radnji i donošenje upravnih akata u postupku inspekcijskog nadzora kontrole javnog prevoza putnika, parkirališta, prevoza stvari i obale i vodenog prostora, i donošenje akata o troškovima prinudnih izvršenja,podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i prijava zbog privrednog prestupa, prikupljanje podataka i informacija od interesa za ostvarivanje funkcija Gradske uprave, pripremanje izveštaja i informacija vezanih za inspekcijski nadzor.

IV Sektor inspekcije za zaštitu životne sredine

1. Odsek za zaštitu životne sredine, u okviru koga se obavljaju:poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa u oblasti zaštite vazduha od zagađivanja i zaštite od štetnog delovanja buke, zaštite od nejonizujućih zračenja, zaštite prirodnih dobara koji su aktom Grada stavljeni pod zaštitu, nadzor nad aktivnostima upravljanja inertnim i neopasnim otpadom, sprovođenje programa i planova upravljanja otpadom, kontrola operatera u sprovođenju uslova i mera iz dozvole za upravljanje otpadom, promet, korišćenje i upravljanje hemikalijama, nalaganje podnošenja zahteva za pokretanje postupka procene uticaja ili zatečenog stanja i postupanja po odlucu o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja, vršenje nadzora nad radom objekata i uređaja koji svojim delovanjem mogu dovesti do većih zagađivanja vazduha ili do značajnijeg povećanja nivoa buke, sprovođenja mera zaštite životne sredine definisanih studijom o proceni uticaja projekata, vršenje nadzora po zahtevu nadziranog subjekta kada je potrebno utvrditi ispunjenost propisanih uslova nakon čijeg ispunjenja nadzirani subjekat stiče pravo za početak rada ili obavljanja delatnosti, kada nadzirani subjekat podnese zahtev da se potvrdi zakonitost i bezbednst postupanja u vršenju određenog prava ili izvršenju određene obaveze, odnosno njegovorm poslovanju, vodi potrebne evidencije o zagađivačima vazduha i izvorima buke, i pribavljanje integrisane dozvole za sva postrojenja i aktivnosti za koje odobrenje za izgradnju i početak rada izdaje nadležni organ Grada, a u skladu sa zakonom i drugim aktima nadležnih organa.

2. Odsek poljoredarske službe, u okviru kojeg se obavljaju poslovi raspoređivanja poslova i zadataka nadzornicima-poljoredarima u okviru Odseka, vršenje terenske koordinacije rada nadzornika-poljoredara, dostavljanje dokaza o štetnoj radnji poljoprivrednom inspektoru, vlasniku, odnosno korisniku poljoprivrednog zemljišta kome je šteta pričinjena.

V Sektor pravnih i opštih poslova i prinudnih izvršenja

1. Odsek za pravne i opšte poslove, u okviru koga se obavljaju poslovi koji se odnose na pružanje stručne pomoći izvršiocima u vođenju upravnog postupka i pripremi rešenja i zaključaka,  davanje stručnih smernica za vođenje usmenih rasprava u upravnom postupku, obrađivanju zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, obrađivanje prekršajnih naloga,  sačinjavanja prijava za privredne prestupe, krivične prijave, pružanje stručne pomoći u postupanju po prigovorima i žalbama, praćenje propisa u oblasti evidencija u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju, davanje smernice i vršenje nadzora u pripremi postupaka i sprovođenja procedura javnih nabavki, nadzora nad obavljanjem finansijsko materijalnih poslova, praćenje propisa vezanih za javne nabavke, praćenje propisa iz delokruga rada Gradske uprave, pripremanje i objedinjavanje odgovora i izjašnjenja Gradske uprave prema organima Grada, Pravobranilaštvu Grada Novog Sada,  državnim organima i organizacijama, vođenje objedinjene evidencije prisutnosti na radu zaposlenih u Gradskoj upravi, organizacija rada Odseka, poslova prijema, evidentiranja i rasporeda predmeta i pošte, prijema i ekspedicije obrađenih predmeta za arhiviranje ekspediciju pošte iz Gradske uprave, organizovanje vođenja propisanih evidencija za potrebe pojedinih sektora, pružanje stručno-tehničke pomoći dispečerima.

2. Odsek za prinudna izvršenja, u okviru koga se obavljaju poslovi koji se odnose na:

organizovanje i sprovođenje prinudnih izvršenja, obavljanje pregleda objekata radi utvrđivanja načina prinudnog izvršenja, vršenje procene radne snage i mehanizacije za sprovođenje prinudnog izvršenja, u dogovoru sa inspektorom donošenje plana i utvrđivanja dinamike prinudnog izvršenja,saradnja sa javno-komunalnim i drugim javnim preduzećima, privrednim društvima, službama i organima koji učestvuju u poslovima prinudnog izvršenja radi preduzimanja mera da se na objektima koji su predmet izvršenja isključi električna energija, plin, PTT linije, vodovod i kanalizacija i drugi infrastrukturni sadržaji, obezbeđuje prisustvo pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, kontroliše iskazivanje troškova prinudnih izvršenja (troškovi radne snage, mehanizacije i dr.)

VI Sektor komunalne milicije
        Odlukom o komunalnoj miliciji ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 55/19 i 65/22) obrazovana je Komunalna milicija, kao osnovna unutrašnja jedinica sa položajem sektora, kojom rukovodi načelnik Komunalne milicije, za obavljanje poslova u skladu sa zakonom.
      U Sektoru komunalne milicije obrazuje se: Odeljenje za poslove komunalne milicije, u okviru koga se poslovi obavljaju u šest odseka prema utvrđenim područjima:
1.Odsek Istok,
2.Odsek Zapad,
3.Odsek Sever,
4.Odsek Jug,
5.Odsek za administrativno-analitičke i informatičke poslove,
6.Odsek za audio i video snimanje i obradu podataka.

Poslovi komunalne milicije su oni koji se odnose na: održavanje komunalnog reda i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost, odnosno sprečavanje narušavanja komunalnog reda, a naročito sprečavanje ometanja u vršenju komunalnih delatnosti i zaštita komunalnih objekata i uređaja i urbanog mobilijara od prljanja, oštećivanja i uništavanja izazvano ljudskim faktorom; zaštita površina javne namene od bespravnog zauzeća i oštećenja (ostavljanje vozila, stvari, zapreka za vozila, postavljanje privremenih montažnih objekata i sl.); suzbijanje nelegalne prodaje roba i usluga na površinama javne namene i drugim javnim mestima; sprečavanje i sankcionisanje nedozvoljenih radnji kojima se narušava opšte uređenje Grada (prljanje i oštećenje fasada i drugih spoljnih delova zgrada, kao i spomenika kulture; samovoljno ispisivanje grafita, lepljenje plakata, postavljanje sredstava za oglašavanje na javnim i drugim površinama; prljanje površina javne namene odlaganjem smeća, građevinskog šuta i drugog otpada, izlivanje otpadnih voda i dr. nečistoća i sl.), kao i kontrola izvršavanja propisanih obaveza u pogledu održavanja objekata i prostora u čistom i urednom stanju; kontrola uklanjanja snega i leda sa javnih površina; kontrola održavanja komunalne zoohigijene i načina držanja i izvođenja kućnih ljubimaca; obezbeđivanje poštovanja kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama; obezbeđivanje poštovanja radnog vremena ugostiteljskih i drugih objekata; kontrola upotrebe simbola i imena Grada; kontrola upotrebe državnih simbola osim u odnosu na državne organe, organe Pokrajine, organe Grada i imaoce javnih ovlašćenja; održavanje reda na pijacama, grobljima, parkovima i drugim javnim zelenim površinama; ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima Grada, koji se odnose naročito na: javni linijski i vanlinijski prevoz putnika; taksi prevoz; parkiranje (kontrola korišćenja javnih parkirališta i zaštita površina javne namene koje nisu planskim dokumentima Grada predviđene za parkiranje i dr.); zaštita opštinskih puteva i ulica i nekategorisanih puteva; zaštita životne sredine, a naročito: u oblasti zaštite od buke; u oblasti zagađenja životne sredine koja nastaje prilikom transporta, tretmana i odlaganja komunalnog i drugog inertnog otpada; obavlja poverene poslove iz Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i stara se o primeni naredbi i drugih akata Gradskog štaba za vanredne situacije; pruža pomoć nadležnim inspekcijskim službama Grada i drugim organizacionim jedinicama uprave Grada, preduzećima, organizacijama i ustanovama od značaja za Grad (pružanje asistencije), kada postoji pretpostavka da sprovođenje njihove izvršne odluke neće biti moguće bez prisustva komunalnih milicionara; preduzima hitne mere zaštite životne sredine, zaštite ljudi i imovine od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti Grada, kada te mere ne mogu pravovremeno da preduzmu drugi nadležni organi Grada i ovlašćene organizacije, o čemu odmah obaveštava te organe, odnosno organizacije; učestvuje u vršenju spasilačke funkcije i pruža pomoć drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica elementarnih i drugih nepogoda, kao i druge poslove koje Republika poveri Gradu.

      Primenom zakonom utvrđenih ovlašćenja Komunalna milicija izdaje prekršajne naloge, podnosi zahteve za vođenje prekršajnog postupka za prekršaje propisane odlukama Grada Novog Sada, podnosi prijave nadležnom organu za učinjeno krivično delo i obaveštava drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.