Депонија у Новом Саду

Градска депонија (Нови Сад) је организован, ограђен и чуван простор, на којем се смеће третира према предвиђеним Плановима и Програмима. Налази се у северном делу грађевинског подручја града Новог Сада, северно од ауто-пута Е-75.
На њој се налази постојећа санитарна депонија чији је положај дефинисан након веома детаљне анализе релавантних параметара још пре четири деценије. У међувремену донет је низ докумената за регионални центар за депоновање комуналног отпада који омогућавају издавање локацијских услова за реализацију садржаја на овом простору.
У протеклом периоду задржавање и проширивање постојећег локалитета депоније, односно његова трансформација у регионални центар на територији Града Новог Сада северно од ауто-пута Е-75 потврђено је кроз два важна стратешка документа и то: Локални план управљања отпадом за Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада" бр.54/10) и Регионални план управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран Темерин и Врбас ("Службени лист Града Новог Сада бр.26/12 и службена гласила свих наведених општина).
Изградња нове санитарне депоније планирана је на простору непосредно уз постојећу депонију.