СПИСАК ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА КОЈИ СЕ МОГУ ДАТИ У ЗАКУП У ПОСТУПКУ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ СА ОБРАСЦЕМ ПОНУДЕ ЗА ЗАКУП