Član Gradskog veća za zdravstvo

DRAGAN STAJIĆ
Član Gradskog veća za zdravstvo

Trg slobode 1, Novi Sad
Telefon: +381 21 525 745, 525 934
e-mail: dragan.stajic@novisad.rs 

Rođen 20. avgusta 1970. godine, u Mostaru.

Obrazovanje:
− Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
2020. godine - Strukovne studije iz oblasti menadžmenta u zdravstvu, odbranjen specijalistički rad na temu „Istraživanje organizacione strukture i klime zdravstvene ustanove“
− Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet
2016. godine - Odbranjena doktorska disertacija “Analiza respiratornih poremećaja tokom spavanja kod žena sa rizičnim trudnoćama”
2016. godine - Lekar subspecijalista iz fertiliteta i steriliteta, izabran u zvanje asistenta Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.
− Položen ispit iz uže specijalizacije iz fertiliteta i steriliteta
2001-2007. Magistarske studije, odbranjena magistarska teza „Uticaj životne sredine na psihosocijalni i medicinski aspekt menopauze“
1998-2003. Specijalističke studije - Lekar specijalista ginekologije i akušerstva
1991-1997.  Osnovne studije medicine - Doktor medicine

− Srednja medicinska škola “Dr Ante Jamnicki”, Mostar
− Osnovna škola “Risto Proroković”, Nevesinje

Radno iskustvo:
Klinički centar Vojvodine  Klinika za ginekologiju i akušerstvo
Lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva, volonterska specijalizacija (1998-2003) 
Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, od 2003. godine
Šef odseka za prijem i trijažu trudnica, od 2011. godine
V.D. Upravnika Klinike za ginekologiju i akušerstva, od 2012. godine
Subspecijalista iz oblasti Fertiliteta i steriliteta od 2016. godine
Šef Odseka porođajnih i akušerskih operacionih sala, od 2020. godine

Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet
Asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Katedra za ginekologiju i akušerstvo od 2016. godine
Docent na Medicinskom fakultetu, izabran u zvanje na Katedri za ginekologiju i akušerstvo u Novom Sadu 2022. godine                      

Projekti i kliničke studije:
Pokraijinski sekratarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine: Uticaj respiratornih poremećaja tokom spavanja na tok i ishod rizičnih trudnoća, (2009/2010), učesnik u projektu
Klinička studija „Prospektivna, jednostruko slepa,randomizovana studija faze III za procenu bezbednosti i efikasnosti Fibrinskog lepka Grifols (FS Grifols) kao dodatka hemostazi u toku otvorene operacije mekog tkiva“ IG1103 (2014/2015)

Na mesto člana Gradskog veća Novog Sada za zdravstvo izabran je u septembru 2020. godine.

Govori ruski i engleski jezik.
Oženjen, otac dva sina.