Јавна гаража Шафарикова – Успенска

Изградњом јавне гараже на углу Шафарикове и Успенске улице, у самом центру града, ће се артикулисати вредности и потенцијали простора градског центра, и пружити задовољавајући оквир за боље функционисање постојећег, и примерену намену и функционисање планираног.
Површина парцеле је око 2100 м2, а површина гараже је око 9500м2 и планирана је за 250 паркинг места. Обликовање фасаде гараже мора бити примерено положају објекта у зони општеградског центра. Нови објекти су спратности П+3 (4). Спратност објекта је одређена по узору на постојећи објекат у улици Павла Папа број 2 (део парцеле 10144), који је дефинисан као П+3 (4/5), тако да су четврти и пети спрат повучени, у односу на претходни. Оставља се могућност за постављање топле везе између јавне гараже у Шафариковој улици и подземног пролаза.