РEЗУЛTATИ II JAВНOГ КOНКУРСA ЗA ИЗБOР ПРOJEКATA ЗA СУФИНAНСИРAЊE ИЗГРAДЊE, OДРЖAВAЊA И OБНOВE ВEРСКИХ OБJEКATA У ГРAДУ НOВOM СAДУ У 2018. ГOДИНИ