РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ РАСХОДА УДРУЖЕЊА У КУЛТУРИ