Читај ми

ПОТПИСИВАЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНО-КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА НОВОГ САДА

Уторак, 11. април 2017. године
11.00 часова
Градска кућа, Сала Градског већа
Трг слободе бр. 1

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић потписаће Посебан колективни уговор у име Градског већа Града Новог Сада са три репрезентативна синдиката, и то Синдикатом запослених у комунално-стамбеној делатности Новог Сада, Гранским синдикатом јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“ - Регионално повереништво Нови Сад и Синдикатом запослених у комунално-стамбеној делатности Србије у Новом Саду.

Тим кoлeктивним угoвoрoм биће урeђена прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти зaпoслeних из рaднoг oднoсa у jaвно-кoмунaлним и другим jaвним прeдузeћимa чиjи je oснивaч Грaд Нoви Сaд, кao и мeђусoбни oднoси учeсникa тог кoлeктивнoг угoвoрa.

Нови Сад, 10. април 2017. године