Читај ми

ПОКРАЈИНА И ГРАД УДРУЖЕНИМ СНАГАМА УЛАЖУ У НОВИ САД

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић заједно је са председником Покрајинске владе Игором Мировићем и директором Управе за капитална улагања Недељком Ковачевићем обишао објекте и саобраћајнице у Новом Саду, где су у току радови на њиховој изградњи и обнови. Они су обишли Основну школу „Васа Стајић“ где је у току доградња два спрата, затим радове на реконструкцији Милетићеве улице, као и радове на реконструкцији саобраћајних површина у оквиру кампуса Универзитета у Новом Саду. Део радова финансира Покрајинска влада, преко Управе за капитална улагања, а део је резултат заједничких активности АП Војводине и Града Новог Сада.

- Нoви Сaд је пoстao eпицeнтaр инвeстициoних aктивнoсти, а сада смо у прилици дa сe упознамо са тим пoд кaквим услoвимa рaдe зaпoслeни у кoмпaниjaмa кoje извoдe oвe рaдoвe, нa oвим вeликим врућинaмa. Задовољан сам, јер је свe oнo штo смo нajaвили прe нeких гoдину дaнa, пoкрeнуто бeз билo кaквих отежавајућих околности сa врло кoнкрeтним ствaримa и рeзултaтимa. Oвo je сaмo дeo инвeстициja кoje зajeднo спроводимо и сигурaн сaм дa ћeмo имaти joш aктивнoсти. Нама следи нaстaвaк сaрaдњe у joш нeким новим инвeстициoним циклусимa, а на основу рeбaлaнсa буџета. Ми данас, нe сaмo дa сaрaђуjeмo у пoглeду кoмунaлнe инфрaструктурe, већ Пoкрajинa и Грaд Нoви Сaд сaрaђуjу и у oблaсти приврeдe, туризмa, културe, социjaлнe зaштитe, спoртa и др. Ta зajeдничкa сaрaдњa je oпипљивa и видљива у свим сeгмeнтимa живoтa и пoнoсaн сaм нa тo. С обзиром на то да смо ушли у удaрни пeриoд изградње и реконструкције комуналне инфраструктуре по граду, свeсни смo дa тo у нeким мoмeнтимa oтeжaвa живoт наших суграђан и молимо за стрпљење. Битно је да ћeмo након завршетка радова уживaти у лeпшeм,  чистиjeм, кoмунaлнo урeђeниjeм и бeзбeдниjeм граду - рекао је Милош Вучевић.

Они су прво обишли Основну школу “Васа Стајић“ где је у току надоградња два спрата изнад приземног уличног дела постојећег објекта те школе. Укупна површина надограђеног дела износи 325,80 m², а бруто грађевинска површина је близу 400 м2. Средства за ову намену Школа је добила од Управе за капитална улагања АП Војводине у износу од око 33 милиона динара са ПДВ, а планира се да радови буду завршени пре почетка школске године. Доградњом се добијају три нове учионице на првом спрату, три учионице адаптацијом просторија у приземљу, као и зборница, канцеларије педагога, секретара, рачуновође и директора на другом спрату. Укупно реализована средства за ову Школу из буџета Града Новог Сад у претходне три године износе око 13 милиона динара, а планирана средства у 2017. години износе шест милиона динара.

Председник Покрајинске владе Игор Мировић је истакао да слика коју људи имају прилику да виде, односно градилишта са новим пројектима, говори више од хиљаду речи.

- Заједничка политика, односно политика окупљања око истог циља, у којој Град и Покрајина улажу у велике инфраструктурне пројекте дефинитивно даје резултате. Поред ове три, постоји још много локација на којима се спроводе радови, а које данас нисмо обишли. На пример, заједнички радимо на изградњи објекта Хитне помоћи, припремамо се за изградњу зграде РТВ Војводине, као и за Б и Ц блок Клиничког центра. Наставићемо да улажемо заједно и наредних година – рекао је Игор Мировић и нагласио да годинама уназад није постојао добар и квалитетан однос покрајинске администарције према Новом Саду у којем живи сваки четврти становник Војводине и где се налазе неке од најзначајнијих установа и институција, и да се то више никада не сме поновити.

Изградња саобраћајних површина, реконструкција водовода и канализације и изградња јавног осветљења Улице Светозара Милетића изводи се од Улице Јована Суботића до Грчкошколске улице. Радови су такође почели у мају, а извођач има уговорени рок за извођење радова 180 календарских дана. Радови на тој реконструкцији су подељени у две деонице и то од Трифковићевог трга до Грчкошколске улице и од Трифковићевог трга до Улице Јована Суботића. До сада су изведени радови на првој деоници и то на реконструкцији водоводних и канализационих инсталација, а коловозна конструкција је завршена око 80%. Завршено је обострано оивичење коловоза, а асфалтирање се очекује до краја јула, као и поплочавање пешачке стазе. У исто време, планиран је почетак радова на другој деоници Милетићеве улице.

У оквиру пројекта појачаног одржавања саобраћајних површина у Универзитетском кампусу предвиђена је реконструкција пет улица и то улица Симе Милошевића, Илије Ђуричића, др Зорана Ђинђића, Владимира Перића Валтера и Васе Савића. Рок за извођење тих радова је 210 календарских дана, а извођач је уведен у посао у мају ове године. У шитању су радови на реконструкцији коловозне конструкције, паркинга и тротоара.

Нови Сад, 19. јул 2017. године