JAVNI OGLAS O SPROVOĐENјU POSTUPKA PRIKUPLjANјA PISANIH PONUDA ZA DAVANјE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA SA OPREMOM ZA OBAVLjANјE DELATNOSTI GALENSKE LABORATORIJE GL-4/19