ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NOVI SAD

http://medicinarada.rs/

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad je preventivna zdravstvena ustanova čije osnovne delatnosti su: pružanje zdravstvene zaštite radno aktivnom stanovništvu, procena rizika u radnoj okolini i životnoj sredini, toksikološka, hematološka i biohemijska isitivanja, vođenje registra povreda na radu i profesionalnih oboljenja, edukacija sopstvenih i drugih kadrova i naučnoistraživački rad.

Istorijat Zavoda

Početke svog rada Zavod beleži 1954. godine, kada je formirano Odeljenje za higijenu u okviru Higijenskog zavoda Autonomne pokrajine Vojvodine, koji1960. godine dobija naziv Institut za zdravstvenu zaštitu Novi Sad. Osam godina kasnije Zavod za higijenu prerasta u Zavod za higijenu i medicinu rada. Od monodisciplinarne aktivnosti usmerene na identifikaciju, procenu i kontrolu štetnih faktora na radnom mestu, medicina rada se u okviru ovog Zavoda razvila u multidisciplinarnu preventivnu granu medicine usmerenu na uspostavljanje kompetentnih i efikasnih aktivnosti sa ciljem da se obezbedi zdrava radna sredina i očuva zdravlje radnika. To je doprinelo da se 1. januara 1972. godine formira Zavod za medicinu rada kao posebna organizaciona jedinica u okviru Instituta za zdravstvenu zaštitu Novi Sad, koja iste godine postaje i nastavna baza za predmet medicina rada na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Status samostalne ustanove Zavod dobija 9. maja 1991. godine, kada menja naziv u Specijalizovani zavod za medicinu rada. Od 1992. godine Zavod nosi sadašnji naziv i danas je zdravstvena, nastavna i naučna ustanova preventivnog karaktera koja osnovnu delatnost ostvaruje kroz aktivnosti koje imaju za zadatak bezbednost i zaštitu zdravlja na radu kao preduslovima za socijalno-ekonomski produktivan život radno aktivnog stanovništva.

Organizaciona struktura i delatnost Zavoda

Zavod obavlja svoju delatnost u okviru četiri organizacione jedinice:

 Odeljenja za zdravstvenu zaštitu i ocenu radne sposobnosti radnika,
 Odeljenja za ekologiju radne i životne sredine
 Odeljenja laboratorije
 Služba za opšte i ekonomsko-finansijske poslove

Preko njih Zavod vrši:
• preventivne medicinske preglede radnika na radnom mestu sa povećanim rizikom po zdravlje (prethodne, periodične, vanredne, ciljane, kontrolne);
• sistematske preglede;
• izdavanje lekarskih uverenja prilikom zapošljavanja, pri odlasku u inostranstvo, za vozače svih kategorija, sudska i druga veštačenja;
• konsultativne preglede;
• funkcionalna ispitivanja, toksikološke i biohemijske analize neophodne za dijagnostiku efekata profesionalnih štetnosti i drugih etioloških faktora;
• ekspertize sa ciljem ocene radne sposobnosti i priznavanja profesionalne bolesti, po zahtevu lekara, invalidskih komisija, suda, preduzeća i pacijenata;
• preglede, radi upućivanja na banjsko-klimatski oporavak i sprovođenje preventivne rehabilitacije;
• merenje emisije štetnih i opasnih materija u radnoj okolini i životnoj sredini iz zadatih emitera
• ispitivanje uslova radne okoline: mikroklime, buke, aerozagađenja i drugih štetnosti na osnovu kojih se daje ocena nađenih stanja, uz korišćenje važeće zakonske regulative u našoj zemlji, međunarodnih standarda i konvencija;
• izradu elaborata kojim se određuju:
- radna mesta sa uvećanim rizikom po zdravlje,
- radna mesta na kojima mogu da rade invalidi rada,
- radna mesta na kojima se ostvaruju prava na staž osiguranja sa uvećanim trajanjem (»benificirani radni staž«) i reviziju istih,
- radna mesta na kojima je potrebno sprovođenje dodatnih mera zaštite kao što su skraćivanje dnevne ekspozicije, skraćivanje radnog vremena, produženi godišnji odmor, preventivni oporavak u banjsko-klimatskim lečilištima i drugo;
• analizu zdravstvenog stanja radnika iz određenih oblasti privrede, posebno u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji i proizvodnji i preradi nafte i gasa;
• aktivnosti kojima se utvrđuju i sprovode stručno medicinski i doktrinarni kriterijumi u medicini rada;
• obrazovno i naučno-istraživačka delatnost;
• školovanje, stručno usavršavanje i specijalizacije zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika, radnika koji obavljaju poslove iz oblasti zaštite na radu i drugih.

Nastavnu i naučnu delatnost Zavod obavlja u okviru Katedre za medinu rada Medicinskog fakulteta Novi Sad. Zavod je nastavna baza za predmet medicine rada na osnovnim studijama medicine i za specijalizaciju iz medicine rada i drugih medicinskih disciplina, u okviru postdiplomskih studija. Zavod obavlja edukaciju i drugih profila iz domena svoje osnovne delatnosti.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad je implementirao i sertifikovao sistem menadžmenta kvalitetom, zdravljem i bezbednošću na radu i zaštitom životne sredine saglasno međunarodnim standardima JUS ISO 9001:2001, OHSAS 18001 i JUS ISO 14001:1997. Sertifikacija integrisanog menadžment sistema kvalitetom, zdravljem i bezbednošću na radu i zaštitom životne sredine odnosi se na ceo Zavod.

Misija Zavoda

Zavod razvija i unapređuje postupke rada, uz transformaciju opštih i strateških ciljeva medicine rada, u svojim programima i aktivnostima na ostvarivanju bezbedne i zdrave radne sredine. Takođe radi na unapređenju zdravlja radno aktivnog stanovništva kao osnovnim preduslovima za socijalno-ekonomski produktivan život i sveukupan kvalitet života pojedinca i društva.

Svoju misiju Zavod ostvaruje doslednim poštovanjem principa primarne prevencije, opšte prihvaćenih etičkih principa i naučnih metoda, kreiranjem zdravstvene strategije, visokospecijalizovanim kadrom na svim nivoima, sistemom vrednosti i standardima dobrog rada, uključujući u sistem integralnog obezbeđivanja kvaliteta, zdravlja i bezbednosti na radu i zaštite životne sredine i svoje partnere.

Vizija Zavoda

Predstavlja skup dugoročno postavljenih ciljeva u funkciji misije Zavoda u smislu ubrzanog razvoja programa Zavoda, povećanja aktivnosti u skladu sa principima kontrolisanog razvoja, unapređenja zdravstvene, naučne, istraživačke i edukativne delatnosti sa ciljem potpunog zadovoljenja zahteva korisnika.

Biti NAJBOLJI u području i smislu KVALITETA RADA osnovno je određenje razvoja Zavoda.

Kadrovi

U Zavodu je zaposleno 38 radnika, od kojih je 19 sa visokom školskom spremom i to: 7 specijalista medicine rada, od kojih su troje doktori nauka, jedan magistar nauka, zatim specijalista interne medicine, specijalista oftalmolog, specijalista psihijatar, magistar farmacije-biohemičar, dva diplomirana hemičara-specijalista toksikološke hemije, diplomirani psiholog, diplomirani fizičar-magistar nauka i diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom-magistar. Ostali zaposleni sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom, posebno su edukovani i kompetentni za poslove dijagnostike i procene rizika radnog mesta.
• Dirеktоr Zаvоdа zа zdrаvstvеnu zаštitu rаdnikа Nоvi Sаd:  prim dr Radovan Latinović,
• Pоmоćnik dirеktоrа zа nаučnо-istrаživаčku dеlаtnоst: Prof. dr Bela Prokeš,
• Pоmоćnik dirеktоrа zа еkоnоmskо-finаnsiјskе pоslоvе:Nаdа Тimоtić, diplomirani ekonomista,
• Pоmоćnik dirеktоrа zа prаvnе pоslоvе: Таtјаnа Đаkоnоv, diplоmirаni prаvnik sа prаvоsudnim ispitоm.
• Šef službе mеdicine rаdа: prim. mr sc mеd. dr Јаgоdа Crеpulја,
• Nаčеlnik službе zа prаvnе,еkоnоmskо-finаnsiјskе, tеhničkе i drugе sličnе pоslоvе: Marija Kecman, dipl. ekonomista
• Nаčеlnik Оdеlјеnjа zа zdrаvstvеnu zаštitu: dr Milorad Španović, lekar specijaliste medicine rada,
• Nаčеlnik Оdеlјеnjа zа lаbоrаtоriјsku diјаgnоstiku: Dr.sc Јаn Suđi, spеciјаlistа tоksikоlоškе hеmiје

DIREKTOR ZAVODA
prim. dr RADOVAN LATINOVIĆ

Futoška ulica br. 121, Novi Sad
telefoni: 021/6624-150, 6613-998, 6614-277
telefaks: 021/6624-128
e-mail: office@medicinarada.rs