Čitaj mi

UPOZORENјE GRADSKE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

S obzirom na to da će narednih dana uslediti povećanje temperature i naglo toplјenje snega i leda, Gradska uprava za inspekcijske poslove poziva građane Novog Sada da blagovremeno postave odgovarajuće zapreke i znakove radi upozorenja od mogućeg obrušavanja snega i leda sa krovova zgrada.

Na osnovu odredaba Odluke o uređenju Grada ("Sl. list Grada Novog Sada" br. 67/17) preduzeća, ustanove i druga pravna lica i preduzetnici dužni su da uklanjaju sneg i led sa trotoara, priliznih puteva i staza ispred objekata u kojima se obavlјa delatnost i da ih, u slučaju poledice, posipaju odgovarajućim materijalom, od kolovoza do objekta u kojem se poslovni prostor nalazi, kao i da uklanjaju sneg i led sa krova objekta, ako predstavlјa opasnost za prolaznike i sam objekat, dok se ista obaveza odnosi i na stambenu zajednicu, odnosno vlasnike ili zakupce stanova i porodičnih zgrada ili kuća.

Kada nije moguće uklanjanje snega i leda sa krovova zgrada, pravna lica, preduzetnici i fizička lica, dužni su da blagovremeno postave odgovarajuće zapreke radi obilaženja ugroženih delova na trotoaru.

Gradska uprava za inspekcijske poslove, putem komunalnog inspektora, ima zakonsku obavezu da vrši nadzor nad sprovođenjem odredaba navedene Odluke, a nepostupanje po istim iziskuje pokretanje inspekcijskog nadzora, odnosno prekršajnog postupka.

         

Novi Sad, 20. decembar 2018. godine