REŠENјE O ODOBRAVANјU PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI OMLADINSKOG SEKTORA U SKLADU SA LOKALNIM AKCIONIM PLANOM POLITIKE ZA MLADE GRADA NOVOG SADA ZA PERIOD 2019-2022. GODINE