Čitaj mi

RADIONICA „KORIŠĆENјE ALATA ZA SAMOPROCENU LOKALNIH MEHANIZAMA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST“

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju – OEBS, Misija u Srbiji organizovala je u Skupštini grada Novog Sada radionicu na temu „Korišćenje alata za samoprocenu lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost“. Radionici je prisustvovao šef Kabineta gradonačelnika Novog Sada Aleksandar Petrović koji je u uvodnom predavanju izložio osnovne podatke vezane za rodnu ravnopravnost u okviru aktivnosti koje se sprovode na nivou lokalne samouprave. Misija OEBS-a u Srbiji je podržala izradu Alata za ocenu rada lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost čiji je osnovni cilј da omogući jedinstvenu, uporednu i kontinuiranu procenu rada lokalnih mehanizama, kao i da razvije strategiju za pobolјšanje njihovog rada.

- U Srbiji, pored Ustava koji daje zakonski osnov za uređivanje rodne ravnopravnosti, postoje i konkretni zakonski dokumenti, kao i mehanizmi na pokrajinskom i lokalnom nivou u vidu radnih tela i odbora koji utiču na tu oblast. Grad Novi Sad ima formiranu Komisiju za rodnu ravnopravnost, koja je jednim od prvih zaklјučaka koje je donela, ustanovila da se u svim gradskim službama koristi rodno osetlјiv jezik. Takođe, održano je mnogo tribina i okruglih stolova na tu temu koji su produbili znanja i iskustva koje Novi Sad uspešno već godinama implementira u sve pore rada i promoviše u javnosti. Delovanje gradske uprave je u skladu sa rodnom ravnopravnošću - rekao je Aleksandar Petrović i zaklјučio da je rodna ravnopravnost na lokalnom nivou veoma važna za ostvarivanje punog potencijala svih građana, kako žena, tako i muškaraca.

Učesnici radionice - predstavnici lokalnih samouprava iz Novog Sada, Zrenjanina, Žitišta i Bačkog Petrovca su se složili da je u procesu unapređenja rodne ravnopravnosti neophodno više pažnje posvetiti mehanizmima kojima jedna lokalna samouprava raspolaže, a da tome doprinosi i OEBS-ova publikacija „Alat za samoprocenu lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost“, na osnovu koje se lakše utvrđuje uspešnost na polјu rodne ravnopravnosti lokalnih samouprava.

Na radionici je zaklјučeno da su glavni zadaci lokalne samouprave u oblasti rodne ravnopravnosti da osigurava primenu međunarodnih dokumenata, da vrši rodnu procenu politika lokalne samouprave i  da promoviše princip rodne ravnopravnosti i unapređenja položaja žena, vođenje politike jednakih mogućnosti, preduzimanje posebnih mera, delovanje u domenu ostvarivanja lјudskih prava koja se ostvaruju na lokalnom nivou i drugo.

Novi Sad, 12. novembar 2014. godine