OBAVEŠTENјE O PRODUŽENјU ROKA ZA PRIKUPLjANјE PISAMA O ZAINTERESOVANOSTI ZA UPRAVLjANјE I UNAPREĐENјE POSLOVANјA JP SPORTSKI I POSLOVNI CENTAR „VOJVODINA“ NOVI SAD SA INVESTICIONIM ULAGANјEM U OBJEKAT SPORTSKOG I POSLOVNOG CENTRA „VOJVODINA“ NOVI SAD