GRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

v.d. načelnika Tatjana Kašić
v.d. zamenika  načelnika Elma Bjelica

Rumenačka 110
telefon: +381 21 421 109
faks: +381 21 529 236
email:  zivotnasredina@uprava.novisad.rs
www.environovisad.rs

U Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine obavlјaju se poslovi koji se odnose na:
- pripremu, donošenje i realizaciju programa i planova zaštite životne sredine:
- pripremu predloga za utvrđivanje visine posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine;
- kontinuiranu kontrolu i sistematsko praćenje stanja životne sredine (monitoring), putem ovlašćenih stručnih organizacija;
- informisanje i objavlјivanje podataka o stanju i kvalitetu životne sredine;
- zaštitu prirode i zaštićena prirodna dobra primenom domaćih i međunarodnih propisa i standarda;
- pripremu i donošenje akata o zaštiti određenih prirodnih dobara;
- sprovođenje postupka procene uticaja projekata na životnu sredinu, u skladu sa zakonom, odlučivanje o potrebi procene uticaja, određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja i odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja;
- učešće u postupku strateške procene uticaja na životnu sredinu i davanje saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni;
- izdavanje uslova za obezbeđivanje mera zaštite životne sredine, na zahtev organa nadležnog za pripremu i donošenje prostornog i urbanističkog plana;
- izdavanje privremenog odobrenja za rad i izdavanje dozvole za rad u pogledu ispunjenosti uslova zaštite vazduha od zagađivanja;
- izdavanje dozvola za obavlјanje delatnosti prometa i dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija;
- davanje saglasnosti na planove upravlјanja zaštićenim područjem, godišnje programe upravlјanja i pravilnike o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi;
- izdavanje dozvola, odobrenja i drugih akata u skladu sa Zakonom o upravlјanju otpadom, vođenje evidencije i dostavlјanje podataka ministarstvu;
- davanje mišlјenja ministarstvu ili nadležnom organu autonomne pokrajine u postupku kada ovi organi izdaju dozvolu u skladu sa Zakonom o upravlјanju otpadom;
- vođenje lokalnog registra izvora zagađivanja;
- pripremu lokalnog akcionog plana zaštite od buke u životnoj sredini, obezbeđivanje uslova i staranje o njegovom sprovođenju,
- predlaganje, organizovanje i sprovođenje preventivnih i sanacionih mera zaštite životne sredine, u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Skupštine Grada, Gradonačelnika i Gradskog veća i
- obrazovne aktivnosti i jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine.
Gradska uprava koordinira, podstiče, pomaže i učestvuje u realizaciji programa, projekata i akcija koje realizuju naučne i stručne ustanove, javna komunalna i druga javna preduzeća, organizacije, institucije i druga pravna i fizička lica u Gradu, a u cilјu jačanja svesti o potrebi zaštite životne sredine.

U Gradskoj upravi obavlјaju se i poslovi finansijske službe i poslovi kontrole u skladu sa propisima o budžetskom sistemu.

Gradska uprava donosi finansijski plan i plan javnih nabavki Gradske uprave i donosi odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki za namene za koje su sredstva obezbeđena u budžetu, odnosno u finansijskom planu u skladu sa aktima Skupštine Grada i Gradskog veća. Gradska uprava je odgovorna za realizaciju javnih nabavki u okviru svoje nadležnosti.

Gradska uprava može za sprovođenje postupka javnih nabavki da ovlasti javno preduzeće ili drugog naručioca, uz prethodnu saglasnost Gradonačelnika, odnosno Gradskog veća, ili kada je to predviđeno aktom Skupštine Grada, Gradskog veća i Gradonačelnika.
U Gradskoj upravi obavlјaju se i drugi poslovi iz izvornog delokruga Gradske uprave, kao i određeni poslovi koje Republika, odnosno Pokrajina povere Gradu.