DOM ZDRAVLJA „NOVI SAD“

www.dzns.rs

ISTORIJAT

Od postanka Novog Sada, zdravstvena služba nastajala je i razvijala se u skladu sa društvenim razvojem i preobražajem društvene zajednice. Tokom čitavog 18. veka u gradu je postojala i tradicionalna i savremena evropska medicina. Organizacioni oblici u pružanju zdravstvene zaštite menjali su se kroz istoriju u cilju obezbeđivanja kvalitetne, blagovremene i racionalne zdravstvene zaštite - od Doma narodnog zdravlja, koji je osnovan 1923. godine, pa sve do Doma zdravlja „Novi Sad“ - u kakvom se danas lečimo a koji je nastao integracijom 47 vanbolničkih zdravstvenih organizacija 1967. godine.
Osnivanjem zdravstvene R.O. Dom zdravlja „Novi Sad“ stvorene su mogućnosti da primarna zdravstvena zaštita stanovništva bude pristupačna, sveobuhvatna i efikasna. Tako je zdravstvenom zaštitom obuhvaćeno 93% stanovništva gradske zajednice. Osamdesetih godina Dom zdravlja je u svom sastavu imao sedam OOUR-a i jednu Radnu zajednicu. Ukidanjem OOUR-a i daljim razvojem Dom zdravlja se transformisao i danas postoji kao jedinstvena celina koju čine službe i uže organizacione jedinice: ogranci, zdravstvene stanice i ambulante u okviru kojih su odeljenja i odseci.
Danas je primarna zdravstvena zaštita stanovništva pristupačna, sveobuhvatna i efikasna. Odnos lekara i pacijenta je humaniji, zasnovan je na uzajamnom poštovanju i poverenju, što se postiže pravom na izbor svog lekara.

DELATNOST DOMA ZDRAVLJA

Dom zdravlja obavlja zdravstvenu delatnost na primarnom nivou za potrebe svih kategorija stanovništva, na teritoriji grada Novog Sada i Opštine Sremski Karlovci, koja obuhvata zaštitu i unapređenje zdravlja, sprečavanje i rano otkrivanje bolesti, lečenje, rehabilitaciju bolesnih i povređenih. Osim toga, radimo preventivnu zdravstvenu zaštitu grupacije stanovništva izloženih povećanom riziku oboljevanja i ostalih stanovnika u skladu sa posebnim programom preventivne zdravstvene zaštite, zdravstveno vaspitanje i savetovanje za očuvanje i unapređenje zdravlja, opštu medicinu, zdravstvenu zaštitu žena i dece, kućno lečenje i negu, radimo lekarske preglede lica pre stupanja na rad, sistematske i kontrolne preglede zaposlenih, laboratorijsku i drugu dijagnostiku. U Domu zdravlja obavlja se i specijalističko konsultativna delatnost iz oblasti pneumofitiziologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, sportske medicine, interne medicine, neuropsihijatrije, oftalmologije i otorinolaringologije.

SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA NOVI SAD

- Služba opšte medicine
- Služba stomatološke zdravstvene zaštite
- Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece
- Služba za zdravstvenu zaštitu žena
- Služba za zdravstvenu zaštitu radnika
- Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost
- Služba laboratorijske dijagnostike
- Služba kućnog lečenja i nege sa patronažom
- Služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove
- Služba za tehničke poslove

Dom zdravlja «Novi Sad» u brojkama
• 34 objekata i 65 punktova
• osam zdravstvenih i dve nemedicinske službe
• više od 1500 zaposlenih
• 400.000 stanovnika

Kontakt:

Dom zdravlja „Novi Sad“
Bulevar cara Lazara 75
Tel: 021/4879-000
Fax: 021/466-297
e-mail: info@dzns.rs, menadzment@dzns.rs
web: www.dzns.rs

Objekat „Liman IV“
Bulevar cara Lazara 77
Centrala: 021/467-099

Objekat „Bistrica“
Bulevar Slobodana Jovanovića 9
Centrala: 021/ 401-122

Objekat „Vršačka“
Vršačka 28
021/4790-588

Objekat „Bulevar Mihajla Pupina“
Bulevar Mihajla Pupina 23
021/457-367

Objekat „Jovan Jovanović Zmaj“
Zmaj Ognjena Vuka 19
021/420-211

Objekat „Rumenačka“
Rumenačka 102
021/4770-608

Objekat „Jugovićevo“
Tarasa Ševčenka 1
021/511-999

Objekat „Klisa“
Sentandrejski put 100
021/6414-926

Objekat „Jug Bogdan“
Jug Bogdana 2
021/529-090

Objekat „Šangaj“
Školska bb
021/526-258

Objekat „Čenej“
Salaš bb, Čenej
021/714-009

Objekat „Petrovaradin“
Jože Vlahovića 8
021/6758-340

Objekat „Sremska Kamenica“
Vojvode Putnika 5, Sremska Kamenica
021/461-190

Objekat „Kisač“
Slovačka 49, Kisač
021/827-286

Objekat „Kovilj“
Svetozara Miletića 5, Kovilj
021/888-104

Objekat „Begeč“
Branka Radičevića 5, Begeč
021/898-004

Objekat „Futog“
Proleterska 1, Futog
021/895-124

Objekat „Veternik“
Kralja Aleksandra 67, Veternik
021/821-027

Objekat „Rumenka“
Oslobođenja 22, Rumenka
021/716-008

Objekat „Stepanovićevo“
Vojvode Putnika 16, Stepanovićevo
021/717-254

Objekat „Budisava“
Školska 1, Budisava
021/719-015

Objekat „Bukovac“
Karađorđeva 190, Bukovac
021/826-013

Objekat „Ledinci“
Novi Ledinci – Zmaj Jovina 12
021/886-025

Stari Ledinci – Vuka Karadžića 98
021/886-771

Objekat „Sremski Karlovci“
Železnička 8, Sremski Karlovci
021/881-724

Objekat „Kać“
Kralja Petra I 8, Kać
021/6213-011