ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – СЕРВИСИРАЊЕ ТЕРМОМАСИНСКЕ ОПРЕМЕ, ШИФРА: ОП-11/2017