ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – СЕРВИСИРАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА (ШИФРА: ОП-9/2017)