ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – СЕРВИСИРАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА (ШИФРА: ОП-18/2018)