ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКАТА НА УГЛУ УЛИЦА БУЛЕВАР КРАЉА ПЕТРА I И УЛИЦЕ БРАЋЕ ЈОВАНДИЋ (OП-26/2018)