ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НОВИ САД

Телефон: 4889-100, 4889-101
Телефакс: 4889-341; 4889-343
Адреса: Нови Сад, Стевана Брановачког 3
www.zigns.rs

Јавно предузеће Завод за изградњу града Нови Сад, основано је 1. септембра 1993. године, Одлуком Скупштине Града Новог Сада, која је оснивачким актом одредила положај, статус, делатност и друга питања везана за рад Завода.

Бавећи се пословима уступања и уређивања градског грађевинског земљишта, Завод активно учествује у креирању развоја Новог Сада, данас великог и модерног урбаног центра.

У протеклом периоду Нови Сад је доживео коренити преображај у развоју свих својих градских функција у чему је учествовао, поред осталих, и ЈП Завод за изградњу града. У послератном периоду, нарочито од 1956. године:

припремило се и опремило земљиште за изградњу стамбених блокова на Лиману и Новом насељу где данас живи 72.000 становника; изграђена је Топлана "Југ" која пружа услуге за 50.000 станова, а топлу потрошну воду користи око 20.000 станова; завршена је изградња Канала ДТД, чиме су се створили услови за уређење индустријске зоне и Луке Нови Сад; формиране су значајне саобраћајнице: Булевар ослобођења, Булевар Михајла Пупина, Булевар Јаше Томића и друге; изграђена је нова железничка станица; отворено Ново градско гробље; завршена су три капитална објекта: Српско народно позориште, спортски и пословни центар "Војводина" и Мост слободе;

развој града пратила је изградња објеката водоснабдевања (пет изворишта), канализације, топлификације и енергетике;
Листа активности Завода је веома дуга, а циљ је јасан - да се убрза развој целине града и побољша функционисање и уређење његовог укупног простора. При томе се води рачуна о очувању традиционалног градитељског наслеђа кроз сарадњу са одговарајућим службама заштите и обезбеђују се услови за равномеран и рационалан развој Града по мери његових становника.

Руководилац:
ГОРАН ВИШЊИЋ, в.д. директора