ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТ" НОВИ САД

www.jkpput.rs

Предузеће је основао, 3. јануара 1949. године, Градски народни одбор у Новом Саду, са циљем да оно гради, поправља и одржава градске улице, путеве и тротоаре, те да град Нови Сад снабдева каменим материјалом потребним за ове радове. Приликом оснивања предузећа машине и опрема које су му додељене биле су у просеку старе 50 година и веома дотрајале. На основу те и друге архивске грађе поуздано се зна да је предузеће исте намене, а чији је следбеник ЈКП “Пут” постојало и деценијама пре тога. Начин рада предузећа се потпуно изменио у току последњих пола века. Просто је незамисливо да су се накада путеви градили помоћу дрвених ваљака, дрљача, које су вукли коњи, а да се асфалт кувао у великим лонцима на самом градилишту. 

Континуираном педесетогодишњом присутношћу у животу града предузећу се мењао статус, оно се прилагођавало актуелним друштвеним и политичким потребама, али је увек имало за циљ што ефикасније задовољене потреба грађана. Са развојем технике и убрзаном изградњом града после II светског рата, дошло је до значајних промена у грађевинарству у целој земљи па и у нашој фирми. 70-тих година, са најсавршенијим машинама, тог времена "ПУТ" је градио новосадске булеваре, који су постали његово обележје.

Од 1989. године Комунална радна организација за путеве “Пут” организована је као јавно предузеће и послује као једно од градских предузећа које обавља делатност од општег интереса за функције града.

Делатност:
Изградња и одржавање путева, улица и других саобраћајница, бициклистичких и пешачких стаза, одржавање специфичних објеката нискоградње: мостова, тунела, вијадукта, мостова за издигнуте путеве, бојење објеката нискоградње укључујући и бојење ознака на путевима и просторима за паркирање постављање инсталација за сигналне системе на путевима и лукама, производња и продаја битуменских облога за путеве, уклањање снега и леда на путевима, укључујући и посипање соли и песка, пројектовање грађевинских и других објеката, инжењеринг, остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети, друге пратеће делатности везане за рад путева, мостова, паркиралишта или гараже.

Вршење јавних овлашћења: давање сагласности за прикључење прилазног пута на јавни пут, вођење евиденције о стању јавних путева и техничких података катастра за путеве, давање сагласности за постављање водова и инсталације у заштитном појасу путева; давање сагласности за постављање водова и инсталације у трупу пута или земљишног појаса; издавање одобрења за постављање рекламних табли, огласа, ознака којима се обележавају непокретна културна добра, туристички објекти и други објекти у појасу поред јавног пута, одржавање хоризонталне сигнализације, одржавање решетки сливника, техничко регулисање, постављање и одржавање саобраћајне инсталације за време извођења радова на јавним саобраћајним површинама, 

Радови на појачаном одржавању путева и улица које подразумева нарочито: обнављање, замена и појачање дотрајалих коловоза, исправка кривина, ублажавање нагиба, санирање клизишта, поправка и појачање мостова и других објеката; проширење банкина, коловоза и трупа пута на краћим деловима пута, заштита већих мостова од корозије и други радови којима се чува, односно, доводи пут у првобитно пројектовано стање. 

Предузеће поседује савремене капацитете за производњу асфалта, најсавременију механизацију и велики возни парк који омогућава квалитетно и благовремено извођење радова, акредитовану лабораторију која обезбеђује квалитет услуга у свим фазама рада, од узимања узорка до издавања коначног извештаја о резултатима испитивања.

Једно смо од ретких предузећа у коме је окончан процес акредитација лабораторија и увођења система у складу са захтевима стандарда:

  • ISO / IEC 17025
  • ISO 9001:2001
  • ISO 14001:2004
  • OHSAS 18001

Предузеће је за својих шест деценија извело највеће објекте у области саобраћајне инфраструктуре на територији Града. 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ

Централа предузећа Руменачка 150a +381-21-512-302
Централа предузећа Руменачка 150a  +381-21-512-301
Централа предузећа Руменачка 110a  +381-21-2155-600
Централа предузећа Руменичка 110а +381-21-2155-601
 

ДУШАН РАДОЈИЧИЋ, в. д. директора

 

Јелена Стојсављевић, ПР менаџер jelena.stojsavljevic@jkpput.rs

Секретарица предузећа +381-21-6319-203

Помоћник директора за техничке послове +381-21-6313-741
Секретарица помоћника директора за техничке послове +381-21-6313-599

E-mail: office@jkpput.rs
web: www.jkpput.rs